Thailand Digital Content : Thai Digital Entertainment Content Federation

Thai  |  Eng  |

-


 


WHAT WE DO & WHO WE ARE...

ความเป็นมาของสมาพันธ์
     ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อประเทศต่างๆ ได้ประกาศให้มีการสนับสนุนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยมีอุตสาหกรรมแขนงใหม่ๆ ด้านดิจิตอลคอนเทนต์เกิดขึ้น และสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านนี้อย่างมากมาย อาทิ เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เป็นต้น ทำให้ทางรัฐบาลไทยมีความตื่นตัวและประกาศเป็นนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ "Creative Thailand" หรือ ‘ไทยสร้างสรรค์" "ไทยเข้มแข็ง" ได้เกิดขึ้น และมีการจัดทำแผนโรดโชว์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปีพ.ศ. 2552 โดยมีอดีตนายกรัฐมนตรี พณฯ ท่าน อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธาน และมีการร่วมลงนาม MOU ด้าน Digital Content ระหว่างรัฐบาลไทยกับทางญี่ปุ่น ด้านDigital Content Association of Japan (DCAJ) ลงนามฝ่ายไทยโดยคุณราเชนทร์ พจน์สุนทร อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

นำโดยคุณปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย นายกสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงไทย ร่วมกับสมาพันธ์ฯ ภาพยนตร์แห่งชาติ คุณจาฤก กัลจาฤก คุณศรีรัตน์ นุชนิยม ผู้อำนวยการสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ คุณลักษมณ์ เตชะวันชัย นายกสมาคมแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย และสมาคมหรือสมาพันธ์อื่นๆ ด้านคอนเทนท์ ร่วมเดินทาง หลังจากนั้นได้ตกผลึกและมีความคิดในการรวมตัวกันขึ้น จากการรวมตัวของสมาคมต่างๆ มาเป็นสมาพันธ์ ในชื่อ "สมาพันธ์สมาคมดิจิตอล คอนเท้นต์แห่งประเทศไทย"

    ต่อมาทางกรมส่งเสริมการส่งออก และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ได้จัดให้มีการประชุมอีกหลายครั้ง เพื่อการจัดตั้งสมาพันธ์ฯ ดังกล่าว พร้อมดำเนินการเลือกตั้งนายก และกรรมการ โดยมีคุณปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ก่อตั้ง ให้ดำรงตาแหน่งนายกสมาพันธ์ดิจิตอลคอนเทนต์แห่งประเทศเป็นคนแรก และคุณภาสกร หุตวนิช เป็นเลขาธิการ หลังจากนั้นได้นำชื่อของสมาพนธ์ฯ ขึ้นจดทะเบียนกับกรมการปกครองอย่างเป็นทางการ

     จากนั้นมาชื่อของสมาพันธ์สมาคมดิจิตอล คอนเทนต์แห่งประเทศไทย ก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนโยบายของคณะกรรมการเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ ที่มีอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รวมทั้งยังได้เป็นคณะกรรมการบริหารที่มีอดีตรมช. อลงกรณ์ พลบุตร เป็นประธาน

การรวมตัวของสมาคมเป็นสมาพันธ์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • การสร้างตลาดในประเทศ สนับสนุนโครงการให้ทุนสนับสนุนการประกวด และการสร้างภาพยนตร์ตัวอย่าง เพื่อสามารถนำตัวอย่างไปหาทุนต่อไป
  • การสร้างตลาดต่างประเทศ สนับสนุนการ Co-Production กับชาติต่างๆ ที่มีศักยภาพทางการเงินและการตลาด
  • กำหนดโดยนโยบายภาครัฐในการปกป้องและส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศ

  • สนับสนุนการเพิ่มทักษะให้แก่ฝีมือแรงงานในประเทศ เป็นโครงการอบรมโดยผู้ประกอบการจริง มาจัดทำเป็นสหกิจศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น เพื่อรับผู้อบรมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ทันที

  • สนับสนุนให้มีการพัฒนาเยาวชนของชาติด้านความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มหลักสูตรการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย ซึ่งมีพื้นฐานทักษะด้านศิลปะที่อยู่ในสายเลือดอยู่แล้ว สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ด้านดิจิตอล คอนเทนต์ เพื่อสร้างรายได้แก่ตนเองและประเทศได้ในอนาคต

หน้าที่และบทบาทที่สำคัญของเรา
     ประสานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน และสมาคมต่างๆ รวมถึงภาครัฐที่มีนโยบายส่งเสริมและผลักดัน ในส่วนของการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประสานและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีเป้าหมายที่เด่นชัดคือ เพื่อร่วมผลักดันให้ภาคเอกชนทั้งใหญ่และเล็ก ให้มีขีดความสามารถในด้านการแข่งขันในระดับเวทีโลก ด้วยรูปแบบที่เป็นองค์รวมประสานสอดคล้องกันในการทำการตลาดต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้กลับสู่ประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงภาคประชาชนของประเทศให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วก้าวไปในเวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Home - About TDEC - News - Event - Member - Content Market - Contact Us

สมาพันธ์สมาคมดิจิตอล คอนเทนต์บันเทิงไทย
203/12-13 ซอย ลาดพร้าว 15 แยก 1-5 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02 938 4946

email : info@tdecthai.org

Copyright © 2012  - Thai Digital Entertainment Content Federation

Web Design : Eharmonicmkt.com